Zpracování osobních údajů

Miloslav KLIMENT
Štefánikova 19
150 00, Praha 5
IČO: 68205384
DIČ: CZ7204240626

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Miloslav KLIMENT (dále jen „Společnost“) tímto informuje o účelu a věcném a časovém rozsahu správy a zpracování osobních údajů ve Společnosti a o právech, která v této souvislosti náleží subjektům osobních údajů.

LEGISLATIVNÍ RÁMEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva a povinnosti vztahující se k osobním údajům jsou zakotvena zejména v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

VYMEZENÍ POJMŮ

Osobní údaj je jakákoli informace, na jejímž základě je možné přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Subjekt osobních údajů je fyzická osoba, k níž se vztahují osobní údaje.

Správce osobních údajů je Společnost. Správce osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace, která je prováděna pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění apod., tedy veškeré nakládání s poskytnutými osobními údaji správcem.

Zpracovatel osobních údajů je společnost/fyzická osoba, která na základě smlouvy se Správcem, a podle jeho pokynů, zpracovává osobní údaje.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, adresa bydliště, datum narození, emailová adresa apod.);
 • informaci o uzavření či neuzavření smlouvy/vstupu do obchodního vztahu mezi subjektem osobních údajů a Společností;
 • osobní údaje, které Společnost získala či získá v souvislosti s plněním či neplněním uzavřené smlouvy/průběhem obchodního vztahu se subjektem osobních údajů

Společnost zásadně neshromažďuje a nezpracovává citlivé osobní údaje vymezené v článku 9 Nařízení, vyjma údajů nezbytných pro plnění povinností z pracovněprávních vztahů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního/obchodního vztahu, ke kterému se osobní údaje vztahují a poté po dobu nezbytnou pro správu smlouvy/obchodního vztahu, nejdéle však 3 roky od ukončení poslední smlouvy/obchodního vztahu.

Výše zmíněné časové omezení nevztahují na případy, kdy určitá je doba zpracování stanovena zákonem, jehož naplnění je důvodem či jedním z důvodů zpracování osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 • identifikace smluvních/obchodních partnerů, případně dalších osob z okruhu těchto subjektů (např. statutární či jiní zástupci, kontaktní osoby, atd.);
 • uplatňování práv a povinností ze smluv mezi Společností a subjekty osobních údajů;
 • správa smluv a obchodních vztahů Společností včetně případné správy a vymáhání pohledávek;
 • marketing.

Osobní údaje získávané Společností nejsou využívány k profilování ani jinak systémově zpracovávány za účelem automatizovaného individuálního rozhodování (např. credit scoring).

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Z článků 15 až 22 Nařízení vyplývají následující práva subjektů osobních údajů, která lze u příslušné Společnosti písemně (i e-mailem) při naplnění stanovených podmínek uplatnit:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných či neúplných údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku, a
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V případě, že Společnost poruší povinnosti správce osobních údajů, má subjekt osobních údajů právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje podmíněné souhlasem subjektu údajů. Společnost souhlas získá před započetím takového zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat a příslušná Společnost je povinna zpracovávání osobních údajů, k němuž byl souhlas odvolán, ukončit. Odvoláním souhlasu není dotčeno oprávnění Společnosti provádět nadále takové zpracování osobních údajů, ke kterému podle Nařízení není souhlasu subjektu osobních údajů třeba, nebo které je prováděno na základě zákona, který určitou dobu zpracování stanoví.

ZPŮSOB SDĚLENÍ INFORMACÍ

Aktuální informace o zpracovávání osobních údajů Společností jsou k dispozici na internetové stránce www.hn-kliment.cz.